Saturday, August 31, 2013

Bonifacio@150: His Tagalog translation of Rizal's Mi Ultimo Adios as published in 1905.


Today (31 August) is the closing day of the National Language Month, the 16th month-long celebration ever since Pres. F.V. Ramos declared August as the cited month on 15 January 1997.

The 1987 Constitution declares that the national language is Filipino, and that, "[a]s it evolves, is shall be further developed and enriched on the basis of existing Philippine and other languages (Art. XIV, Sec. 6)."  Our regional languages like Ilocano, Cebuano, etc. are defined as "the auxiliary official languages in the regions and shall serve as auxiliary media of instruction therein (Art. XIV, Sec. 7)."

Of course, everybody knows that Filipino is Tagalog because this was chosen as the basis of the Tagalog-based national language in 1936.  It was renamed Pilipino in 1959, and restored as Filipino in 1987.  The Abakada alphabet (1940-1976) of 20 letters did not have the letter F.  Then Pilipino alphabet (1976-1987) had 31 letters, and F was one of the 11 new letters.  It stayed with the Modern Filipino alphabet (1987 to-date), which did away with the Spanish digraphs Ch, Ll and Rr.

We will not say anything about the recent language war regarding the move to change Pilipinas to Filipinas as the official version of Philippines.


It's clear that before 1936, there was no national language, no official alphabet, ergo, no writing rules.  In translating the national hero's My Last Farewell, for example, Andres Bonifacio wrote Tagalog words as he would in the Spanish manner: cruz instead of krus and words with ng had the Hispanic ñg. 

Rizal did not have a title for his last poem.  We're not sure who gave Pahimakas as title of the printed translation by Bonifacio in the Kalendaryong Tagalog ni Jose Rizal 1905 [1].

Below are photo-reproductions of the Pahimakas in two segments, followed each by their corresponding modern Filipino versions.
 HULING PAALAM [2]


Pinipintuho kong Bayan ay paalam,
Lupang iniirog ng sikat ng araw,
mutyang mahalaga sa dagat Silangan,
kaluwalhatiang sa ami'y pumanaw.

Masayang sa iyo'y aking idudulot
ang lanta kong buhay na lubhang malungkot;
maging maringal man at labis ang alindog
sa kagalingan mo ay akin ding handog.

Sa pakikidigma at pamimiyapis
ang alay ng iba'y ang buhay na kipkip,
walang agam-agam, maluwag sa dibdib,
matamis sa puso at di ikahahapis.

Saan man mautas ay di kailangan,
cipres o laurel, lirio ma'y patungan
pakikipaghamok, at ang bibitayan,
yaon ay gayon din kung hiling ng Bayan.

Ako'y mamamatay, ngayong namamalas
na sa Silanganan ay namamanaag
yaong maligayang araw na sisikat
sa likod ng luksang nagtabing na ulap.

Ang kulay na pula kung kinakailangan
na maitina sa iyong liwayway,
dugo ko'y isaboy at siyang ikikinang
ng kislap ng iyong maningning na ilaw.

Ang aking adhika sapul magkaisip
noong kasalukuyang bata pang maliit,
ay ang tanghaling ka at minsang masilip
sa dagat Silangan hiyas na marikit.

Natuyo ang luhang sa mata'y nunukal,
taas na ang noo't walang kapootan,
walang bakas kunot ng kapighatian
gabahid man dungis niyong kahihiyan.

Sa kabuhayan ko ang laging gunita
maningas na aking ninanasa-nasa
ay guminhawa ka ang hiyas ng diwa
paghingang papanaw ngayong biglang-bigla.

Ikaw'y guminhawa laking kagandahang
akoy malugmok, at ikaw ay matanghal,
hininga'y malagot, mabuhay ka lamang
bangkay ko'y maisilong sa iyong Kalangitan.

Kung sa libingan ko'y tumubong mamalas
sa malagong damo mahinhing bulaklak,
sa mga labi mo'y mangyayaring ilapat,
sa kaluluwa ko halik ay igawad.

At sa aking noo nawa'y iparamdam,
sa lamig ng lupa ng aking libingan,
ang init ng iyong paghingang dalisay
at simoy ng iyong paggiliw na tunay.
Bayaang ang buwan sa aki'y ititig
ang liwanag niyang lamlam at tahimik,
liwayway bayaang sa aki'y ihatid
magalaw na sinag at hanging hagibis.

Kung sakasakaling bumabang humantong
sa krus ko'y dumapo kahit isang ibon,
doon ay bayaan humuning hinahon
at dalitin niya payapang panahon.


Bayaan ang ningas ng sikat ng araw
ula'y pasingawin noong kainitan,
magbalik sa langit ng buong dalisay
kalakip ng aking pagdaing na hiyaw.

Bayaang sino man sa katotong giliw
tangisang maagang sa buhay pagkitil;
kung tungkol sa akin ay may manalangin
idalangin, Bayan, yaring pagkahimbing.

Idalanging lahat yaong nangamatay,
Nangag-tiis hirap na walang kapantay;
mga ina naming walang kapalaran
na inihihibik ay kapighatian.

Ang mga balo't pinapangulila,
ang mga bilanggong nagsisipagdusa;
dalanginin namang kanilang makita
ang kalayaan mong ikagiginhawa.

At kung ang madilim na gabing mapanglaw
ay lumaganap na doon sa libinga't
tanging mga patay ang nangaglalamay,
huwag bagabagin ang katahimikan.

Ang kanyang hiwaga’y huwag gambalain;
kaipala'y marinig doon ang taginting,
tunog ng gitara't salterio'y magsaliw,
ako, Bayan yao't kita'y aawitan.

Kung ang libingan ko'y limot na ng lahat
at wala ng kurus at batong mabakas,
bayaang linangin ng taong masipag,
lupa'y asarolin at kahuya’y ikalat.


Ang mga buto ko ay bago matunaw,
mauwi sa wala at kusang maparam,
alabok na iyong latag ay bayaang
siya ang babalang doo'y makipisan.

Kung magkagayon ma'y, alintanahin
na ako sa limot iyong ihabilin,
pagka't himpapawid at ang panganorin,
mga lansangan mo'y aking lilibutin.

Matining na tunog ako sa dinig mo,
ilaw, mga kulay, masamyong pabango,
ang ugong at awit, paghibik ko sa iyo,
pag-asang dalisay ng pananalig ko.

Bayang iniirog, sakit niyaring hirap,
Katagalugan kong pinakaliliyag,
dinggin mo ang aking pagpapahimakas;
diya'y iiwan ko sa iyo ang lahat.

Ako'y patutungo sa walang busabos,
walang umiinis at berdugong hayop;
pananalig doo'y di nakasasalot,
si Bathala lamang doo’y haring lubos.

Paalam, magulang at mga kapatid
kapilas ng aking kaluluwa't dibdib
mga kaibigan, bata pang maliit,
sa aking tahanan di na masisilip.

Pag-papasalamat at napahinga rin,
paalam estranherang kasuyo ko't aliw,
paalam sa inyo, mga ginigiliw;
mamatay ay siyang pagkakagupiling!References:

[1]  Pahimakas ni Dr Jose Rizal (Tinagalog ni Andres Bonifacio). Kalendariong Tagalog ni Jose Rizal 1905. Published by A.W. Prautch, 235 Sulumbayan Manila. 1-4. Retrieved from Biblioteca Digital Hispanica of the Biblioteca Nacional de Espana at  http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=bimo0001059016
No comments:

Post a Comment